پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

1

سرپرست

منوچهرجعفری 

044-33468188

a.firouz@orumiyehpl.ir

2

معاون مدیر کل

موسی نوری اصل

044-33480860

m.nouri@orumiyehpl.ir

3

مسئول دفتر

علی زینالزاده

044-33485088

a.zeynalzadeh@orumiyehpl.ir

4

رئیس اداری و مالی

بهزاد علیاری

044-33485086

b.aliyari@orumiyehpl.ir

5

رئیس اداره کتابخانهها، انجمنها و مشارکتها 

نرگس فرحبخش

044-33464150

n.farahbakhsh@orumiyehpl.ir

6

روابط عمومی

سمیه کارگرنژاد

044-33467702

p.r@orumiyehpl.ir

7

امور فرهنگی

سمیه رحمان پور

044-33463932

s.rahmanpour@orumiyehpl.ir

8

برنامه ریزی 

بایرامعلی آقایی

044-33485087

b.aghaei@orumiyehpl.ir

9

فن آوری اطلاعات

وحید نانبخش

044-33441624

v.nanbakhsh@orumiyehpl.ir

10

حراست

اکبر موسوی

044-33479665

a.mosavi@orumiyehpl.ir

11

ساختمان

مهدی  علیپور

044-33460256

m.alipour@orumiyehpl.ir

12

امور عمومی"کارپردازی"

حسن مولا

044-33485089

h.movla@orumiyehpl.ir

سانترال

044-33485082-33485085

فکس

         33464624

آدرس:

آذربایجان‌غربی، ارومیه: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان

کدپستی:

78135-57157

 

 

خبرهاي روز
اخبار مهم
گزارش تصويري
كتاب و كتابخواني